Giỏ hàng 0-SP
96.000đ
Humasis COVID-19 Ag Home Test là thiết bị xét nghiệm chẩn đoán in vitro ban đầu dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch. Thiết bị được thiết kế để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 qua mẫu dịch ngoáy mũi ở người nghi ngờ nhiễm COVID-19.
458.000đ
Humasis COVID-19 Ag Home Test sử dụng kháng thể đơn dòng đặc hiệu với các kháng nguyên COVID-19 để phát hiện kháng nguyên đặc hiệu COVID-19 trong dịch ngoáy mũi ở người.
86.000đ
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính sự hiện diện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông ngoáy mũi của các cá nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi có triệu chứng.
75.000đ
Phát hiện nhanh kháng nguyên vi-rút SARS-Co-V-2 bằng mẫu nước bọt ở người nghi nhiễm.